Lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m.

Ot.prp. nr. 49 for 1986-87, innst. O. nr. 21, besl. O. nr. 25 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet