Lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Ot.prp. nr. 63 for 1986-87, innst. O. nr. 17, besl. O. nr. 15 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet