Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (arbeidsgiverperioden)

Ot.prp. nr. 75 for 1986-87, jf. Ot. prp. nr. 5 for 1987-88, innst. O. nr. 4, besl. O. nr. 8 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet