Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)

Prop. 155 L (2016-2017), Innst. 33 L (2017-2018), Lovvedtak 2 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2017 Innst. 33 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke to forslag til endringar i yrkestransportlova. Endringane gjeld regelverk knytt til drosjetransport. Etter lovendringa er øvre aldersgrense for å behalde eit løyve for drosjekøyring sett til 75 år, mot tidlegare 70 år. Vidare er lova endra slik at det ikkje trengst løyve når den som rår over ein personbil, tek med seg folk som har eit sammanfallande transportbehov som han sjølv, og vederlaget for transporten ikkje overstig passasjerane sin forholdsmessige del av transportkostnadane.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 05.12.2017