Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)

Prop. 156 L (2016-2017), Innst. 172 L (2017-2018), Lovvedtak 38 (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 172 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 156 L (2016-2017) Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) og Innst. 172 L (2017-2018). Endringene innebærer at politiet uten hinder av taushetsplikt og etter skriftlig anmodning til mottak, omsorgssenter eller Utlendingsdirektoratet skal få utlevert nærmere bestemte opplysninger om nåværende og tidligere beboere i asylmottak eller omsorgssenter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2018