Tilleggsbevilgning for 1987 under kap. 1040, post 70, til Garantiordningen for fiskere og tilleggsbevilgning under kap. 1065, post 01, Lønn og godtgjørelser, Fyrtjenesten

St.prp. nr. 37, innst. S. nr. 52 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet