Lov om endring i lov 22. juni 1928 nr. 27 om landets kornforsyning

Ot.prp. nr. 20, innst. O. nr. 20, besl. O. nr. 21 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet