Lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram m.m.

Ot.prp. nr. 28, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 52 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet