Lov om endringer i lov av 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og lov av 4. desember 1970 nr. 83 om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. (miljøavgift)

Ot.prp. nr. 30, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 49 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet