Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt ( skatteloven)m.v. ( opplysningsplikt for offentlige organer overfor ligningsmyndighetene)

Ot.prp. nr. 17, punkt 8, innst. O. nr. 38, besl. O. nr. 59 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet