Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 26. januar 1988 om endring i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Dokument nr. 8:18, innst. O. nr. 35 for 1987-88

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet