Lov om endring i lov 9. desember 1955 nr. 3 om Universitetet i Oslo (Universitas Osloensis)

Ot.prp. nr. 31, innst. O. nr. 34, besl. O. nr. 51 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet