Forslag fra stortingsrepresentant Johan C. Løken datert 4. februar 1988 om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt og lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning

Dokument nr. 8:22, innst. O. nr. 71, besl. O. nr. 82 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Johan C. Løken Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet