Oppnevning og sammensetning av Klagenemnda for petroleumsskatt m.v. Om endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Petroleumsskatteloven)

Ot.prp. nr. 60, innst. O. nr. 74, besl. O. nr. 81 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet