Representantforslag om å be regjeringen fremlegge en stortingsmelding om psykisk helsevern

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Ivar Odnes, Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 193 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Senterpartiet om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om psykisk helsevern. Vedtaket ble støttet av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Stortinget har også forkastet et forslag fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen sørge for at det etableres lavterskel helsetilbud for barn, unge og familier i alle kommuner. Dette vedtaket ble støttet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen legge fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, inkludert forebygging av selvmord blant pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psykisk helsevern. Fagmiljø, pasient- og pårørendegrupper må involveres i utarbeidingen, og nullvisjon må vurderes som overordnet målsetting.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2018