Lov om midlertidig endring i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og om endringer i lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket

Ot.prp. nr. 54, innst. O. nr. 72, besl. O. nr. 85 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet