Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar)

Prop. 51 L (2017-2018), Innst. 351 L (2017-2018), Lovvedtak 71 (2017-2018)

Merknad

Utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til utdanning-forskning@stortinget.no senest 19. april 2018.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 351 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke endringar i fleire lover som inneber at det blir eit forbod mot bruk av plagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet i barnehagar, grunnskolar, vidaregåande opplæring, vaksenopplæring, folkehøgskolar, fagskolar, høgskolar, universitet og opplæring etter introduksjonslova. Forbodet gjeld i undervisningssituasjonar. Forbodet gjeld elevar, studentar og dei som underviser, men i barnehagar skal forbodet berre gjelde dei tilsette, ikkje barnehagebarna. Eit fleirtal på Stortinget, med representantane frå Høgre, Framstegspartiet, Senterpartiet og Venstre har vedteke å be regjeringa om å kartleggje omfanget av ansiktsdekkjande plagg blant barn i barnehage, og setje i verk tiltak dersom dette er ei reell problemstilling at barnehagebarn brukar ansiktsdekkjande plagg.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2018