Lov om endring i straffeloven (utbytteheleri ved narkotikaforbrytelser)

Ot.prp. nr. 45, innst. O. nr. 63, besl. O. nr. 73 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet