Endring i lov av 24. april 1964 nr. 2 om Skattefordelingsfondet

Ot.prp. nr. 33, innst. O. nr. 41, besl. O. nr. 54 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet