Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen

Dokument 8:192 S (2017-2018), Innst. 338 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 01.06.2018 Innst. 338 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen. Stortingets flertall, representantene fra Ap, H, FrP, V og KrF og Rødt har vedtatt å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU om ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift, og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og tilrettelegging for nytt areal for næringen også når det ikke er vekst. Utredningen må også bl.a.. vurdere den internasjonale konkurransesituasjonen samt hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker sysselsetting og industrialisering i Norge. Saken må sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte på mulig ikrafttredelse medio 2020. Havbruksfordets innretning og fordeling sees i sammenheng med annen beskatning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2018