Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Ot.prp. nr. 63, innst. O. nr. 86, besl. O. nr. 101 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet