Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2017

Dokument 2 (2017-2018), Innst. 379 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 379 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2017. Komiteen understreker i sin innstilling betydningen av at Riksrevisjonen foretar undersøkelser og vurderer vesentlighet og risiko på tvers av departementsområdene. Komiteen anser kontrollen med at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapene, er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, som en av de viktigste oppgavene Riksrevisjonen er tillagt. Komiteen ser positivt på Riksrevisjonens sterke internasjonale engasjement og vil særlig fremheve parallellrevisjonen om digitalisering av offentlig sektor mellom riksrevisjonene i Sverige, Norge, Finland, Island og Færøyene og fellesrevisjonen mellom Norge og Russland med utgangspunkt i den norsk-russiske miljøkommisjon. Likeledes er samarbeid i form av faglig støtte til riksrevisjoner i utviklingsland et positivt satsingsområde for Rikrevisjonens internasjonale virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2018