Lov om endring i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker og i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker m.m.

Ot.prp. nr. 70, innst. O. nr. 87, besl. O. nr. 102 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet