Lov om endringer i lov av 9. mai 1986 nr. 19 om organisering av velferd for elever og studenter

Ot.prp. nr. 71, innst. O. nr. 91, besl. O. nr. 92 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet