Representantforslag om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås

Dokument 8:19 S (2018-2019), Innst. 206 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 206 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om evaluering av samhandlingsreformen og tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås. Forslagene ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti argumenterte i innstillingen for at samhandlingsreformens mål ikke er nådd og at sentrale forutsetninger for refomen ikke har vært på plass, De peker på problemene med fastlegedekningen, at det har vært mye større økning av legeårsverk på sykehus enn i kommunehelsetjenesten til tross for samhandlingsreformen, og mener situasjonen er et politisk ansvar. Regjeringspartiene - som ikke støttet forslagene - viser i innstillingen til at det er satt i verk en rekke tiltak i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, og at Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 blant annet vil omhandle samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2019