Lov om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

Ot. prp. nr. 28, innst. O. nr. 34, besl. O. nr. 42 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 11.03.1987 Innst. O. nr. 34 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.1987

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.1987

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.1987