Lov om endringer i lov av 29. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning.

Ot. prp. nr. 50, innst. O. nr. 52, besl. O. nr. 71 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1987 Innst. O. nr. 52 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987