Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold. (sameloven)

Ot. prp. nr. 33, innst. O. nr. 79, besl. O. nr. 84 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.05.1987 Innst. O. nr. 79 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987