Lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. (Endring i reglene om sykepenger til manntallsførte fiskere og fangstmenn)

Ot. prp. nr. 76, innst. O. nr. 83, besl. O. nr. 85 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1987 Innst. O. nr. 83 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987