Forslag fra stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstinget møte 10. desember 1996: Stortinget ber Regjeringa leggja fram eit forslag om å etablera ei Flyktningenemnd, i tråd med fleirtalet sine merknader i Innst. O. nr. 24 (1996-97)

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet