Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Prop. 6 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang