Statsbudsjettet 2020

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang