Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktige brudd) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling)

Prop. 68 L (2019-2020), Innst. 217 L (2019-2020), Lovvedtak 67 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.03.2020 Innst. 217 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag om lovendringer i verdipapirhandelloven og pakkereiseloven om forskriftshjemler. Hjemmelen i verdipapirhandelloven gir mulighet til å gi forskriftsregler om pris i pliktig tilbud (tilbudspris). Pakkereiselovens midlertidige lovhjemmel åpner for i forskrift å forlenge 14-dagersfristen for pakkereisearrangørene til å tilbakebetale de reisende, når en pakkereise avlyses på grunn av ekstraordinære forhold.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.04.2020