Forslag fra Sp, SV og KrF: "Det henstilles til Regjeringen å følge opp stortingsflertallets syn slik det kom til uttrykk i Innst. S. nr. 229 (1995-96), ved å legge fram for Stortinget en melding om reformer i FN-systemet."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet