Forslag fra Sp, SV og KrF: "Det henstilles til Regjeringen å framlegge for Stortinget en nærmere redegjørelse for de bebudede delmål og kriterier som utifra de hovedmål for norsk bistand som er nedfelt i Innst. S. nr. 229 (1995-96), skal gjelde for bistandsarbeidet framover."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet