Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)

Prop. 19 L (2020-2021), Innst. 276 L (2020-2021), Lovvedtak 77 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.03.2021 Innst. 276 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i våpenloven. I tillegg til rent språklige endringer i loven, er det blant annet vedtatt en forskriftshjemmel for oppbevaring av løyvepliktige våpen, våpendeler og ammunisjon på annet sted enn der våpeneieren bor fast. Det er også vedtatt at forbudet mot å ha halvautomatiske rifler etter § 5 andre ledd nr. 3 trer i kraft tre år etter ikraftsetting av våpenloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.03.2021