Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.03.2021 Innst. 282 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens virkeområde som nå angir utrykkelig at yrkesdykking og losvirksomhet skal være omfattet av arbeidsmiljøloven. Når det gjelder dykking fra skip, vil dette innebære samme løsning som har vært gjeldende siden 1993 for petroleumsvirksomheten, arbeidsmiljøloven gjelder for dykkerne (der med Petroleumstilsynet som arbeidsmiljømyndighet), mens sjøfartslovgivningen (med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsetat) regulerer skipet og mannskapet for øvrig. Kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet som foregår ved dykking er nå også underlagt arbeidsmiljølovens regler. Tre anmodningsvedtak ble vedtatt som bl.a gikk på : Arbeidstilsynets oppfølging av lovendringen, Dialog med partene i arbeidslivet for å evaluere virkningene av endringen. Vurdere innføring av en forskrift med krav til arbeids- og hviletid for selvstendige næringsdrivende og oppdragstakere som driver yrkesdykking fra skip i virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.04.2021