Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Meld. St. 34 (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang