Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 51 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i pensjonslovgivningen mv. om pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter. Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, OTP-loven, tjenstepensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd tredje punktum ble vedtatt enstemmig. Øvrige endringer i forsikringsvirksomhetsloven ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2021