Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter

Prop. 223 L (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Finansdepartementet

Saksgang