Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.06.2017 Kl. 23:14:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.06.2017 Kl. 23:15:10)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.06.2017 Kl. 23:15:38)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Representantforslag 87 S (2016-2017) om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak, jf. Innst. 479 S (2016-2017) og vedtatt å be regjeringen utarbeide kriterier for opprettelse, videreføring og nedlegging av mottak som ivaretar Stortingets pålegg om å sikre kvalitet i tilbudet og en god balanse mellom kommunale, ideelle og private aktører, og som bidrar til god integrering, beredskap og geografisk spredning. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen iverksette tiltak for å styrke de ideelle og kommunale driftsoperatørenes andel i asylmottaksmarkedet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger