Representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak

Dokument 8:87 S (2016-2017), Innst. 479 S (2016-2017)

Vedtak 1006

Stortinget ber regjeringen utarbeide kriterier for opprettelse, videreføring og nedlegging av mottak som ivaretar Stortingets pålegg om å sikre kvalitet i tilbudet og en god balanse mellom kommunale, ideelle og private aktører, og som bidrar til god integrering, beredskap og geografisk spredning.

Vedtak 1007

Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å styrke de ideelle og kommunale driftsoperatørenes andel i asylmottaksmarkedet.

Vedtak 1008

Dokument 8:87 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak – vedlegges protokollen.