Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, ESF+/EaSI (2021-2027)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:29:27)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:29:57)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, ESF+/EaSI (2021-2027). Dette er en del av forslag til forordning om Det europeiske sosialfond pluss, Forordningen er ennå ikke formelt vedtatt, men baseres på resultatet av den politiske enigheten. Norge vil kun delta i den del av forordningene som gjelder EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon. Programmet vil vare fra 2021 til utgangen av 2027. Stortingets samtykke innhentes før forordningen er endelig vedtatt i EU og før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. ESF+ har som formål å hjelpe medlemsstatene til å oppnå høy sysselsetting, rettferdig sosial trygghet og en kompetent og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke som er klar for fremtidens arbeidsliv.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger