Interpellasjon fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Interpellasjon nr. 42 (1996-97)
Om avgiftsbelastningen på norsk lastebiltransport
Datert: 26.03.1997
Besvart: 29.04.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Avgiftsbelastningen på norsk lastebiltransport er blitt så høy at mange i bransjen har problemer med å overleve. De siste avgiftsøkningene, som plasserer Norge på avgiftstoppen i Europa, har ytterligere forverret situasjonen. Dette gir utenlandske transportører et klart konkurransefortrinn fremfor norske transportører. Veitransporten innenfor EØS-området er langt på vei en fri internasjonal næring. Derfor er det etter Fremskrittspartiets mening avgjørende at det norske avgiftsnivået ikke ødelegger norske lastebileieres muligheter til å delta i dette åpne markedet.
Hvilken betydning mener Regjeringen det høye norske avgiftsnivået har for norsk transportnærings overlevelsesevne, og hvilken strategi vil Regjeringen velge for å bedre konkurranseforholdene for norske transportører?