Interpellasjon fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 47 (1996-97)
Datert: 29.04.1997
Besvart: 29.05.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): En lang rekke eksempler viser at eiendomsretten blir angrepet både ved lovendringsvedtak og domstolsvedtak:
Friluftsloven tolkes slik at det ikke skilles mellom allmennretten og kommersiell utnyttelse av privat grunn. Barskogvernet - der det ikke gis erstatning for tap av inntekter ved midlertidig vern. Ekspropriasjonserstatningsloven der Statens prosessfullmektiger stadig oftere prosederer på at samfunnsutviklingen gjør det nødvendig ikke å gi erstatning under henvisning til kostnadene for det offentlige. Ekspropriasjonsskjønnet ved Gardermoen der grusforekomster blir gjort verdiløse for grunneieren. Naturvernloven der grunneierens utnyttingsmuligheter av sine næringsressurser blir båndlagt.
Mener miljøvernministeren at dette er en forsvarlig utvikling overfor grunneierne?