Interpellasjon fra Sverre Mauritzen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 6 (1989-90)
Datert: 19.02.1990
Besvart: 10.05.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Sverre Mauritzen (H)

Spørsmål

Sverre Mauritzen (H): "Målet med aktive arbeidsmarkedstiltak og annen offentlig innsats må være å hjelpe den enkelte arbeidsledige over i lønnet arbeid. Lover og regler må være utformet med sikte på å unngå en uønsket utvikling med stadig flere passive trygdemottakere. Samtidig bør mest mulig av ressursene brukes til samfunnsnyttig verdiskapning.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre samordningen av innsatsen fra sosialkontorene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, slik at tiltak overfor den enkelte arbeidsledige kan samles og effektiviseres?"