Interpellasjon fra John G. Bernander (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 1 (1991-92)
Datert: 01.03.1990
Besvart: 10.10.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "Miljøvernhensyn får etter hvert gledelig nok en stadig mer sentral plass i samfunnsutviklingen. I en slik utvikling vil Høyre legge vekt på et vitalisert lokalt engasjement og ansvar.
Miljøvernoppgaven forvaltes i dag hovedsakelig av statlige organer så vel på sentral- som fylkesplan.
Hvilke tiltak vil statsråden foreslå for å styrke kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og myndighet i miljøvernspørsmål?
Vil statsråden ta initiativ for å styrke det folkevalgte ansvaret på fylkesplan, og kan det herunder bli vurdert å overføre ansvar for miljøvernoppgaver tillagt fylkesmennenes miljøvern- avdelinger til fylkeskommunen?" (Trukket tilbake)