Interpellasjon fra Ingvard Sverdrup (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 4 (1990-91)
Datert: 07.03.1990
Besvart: 16.10.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "I Regjeringens tiltredelseserklæring heter det blant annet: "Regjeringens mål er å redusere de samlede forurensinger fra samferdselssektoren."
Økt bruk av naturgass i samferdselssektoren til erstatning for bensin og diesel, kan være et viktig bidrag til å redusere problemene med drivhuseffekt og sur nedbør.
Norge har store gassreserver. Skjerpede miljøkrav og naturgassens fortrinn som energibærer sammen med utvikling av teknologi, vil kunne bidra til å nå sentrale miljøpolitiske og næringspolitiske mål.
Vil Regjeringen legge frem en grundig gjennomgang av mulighetene for anvendelse av gass i samferdselssektoren?"