Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 3 (1991-92)
Datert: 28.06.1990
Besvart: 14.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Det skal utarbeides standardiserte ventelister ved landets sykehus. Pasienter som ikke kan tilbys behandling innen 6 måneder, skal tilbys behandling ved en annen institusjon dersom det er ledig behandlingskapasitet.
Psykiatriske pasienter er en gruppe som har vansker med å bli hørt. Lønning-utvalget pekte da også på at dette er en gruppe som må prioriteres.
Kjenner departementet til fylkeskommuner som har ledig kapasitet i psykiatriske sykehus, slik at den nye ordningen også kan komme psykiatriske pasienter til gode?
Er dette i tilfelle tilstrekkelig til å sikre et forsvarlig tilbud til denne pasientgruppen - og om ikke, hva vil departementet gjøre for at denne pasientgruppen får et tilfredsstillende behandlingstilbud?" (Trukket tilbake)