Interpellasjon fra Finn Thoresen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 17 (1991-92)
Datert: 02.10.1991
Besvart: 04.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (FrP): "Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets tolkning av privatskoleloven hvor de påberoper seg å ha dekning for å tallfeste egenbetalingen fra elevene til kr 10 000,- maksimalt, har ført til store problemer både for de aktuelle privatskoler og brukerne av disse.
Hva vil statsråden foreta seg i sakens anledning?
Vil han følge departementets sterkt kritiserte tolkning av loven?
Vil han tolke loven slik privatskolene har gjort, eller vil han komme med et lovforslag som har klare formuleringer om tallfestede grenser for egeninnbetaling?
Ettersom Stortinget er opptatt av at privatskolene skal være et supplement til den offentlige skole, er det viktig at statsråden snarest besvarer disse viktige spørsmål."