Interpellasjon fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 29 (1991-92)
Datert: 07.05.1992
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 23.09.1992 av sosialminister Grete Knudsen

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Signaler fra ulike fylkeskommuner tyder på store problemer med å opprettholde et tilfredsstillende helsetilbud til befolkningen. Dette har blant annet ført til en fornyet debatt i media omkring prioriteringer i helsevesenet og bruken av ressursene i helsesektoren.
Stortinget drøftet prioriteringer innen helsevesenet i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Helseplan.
Brukes de prioriteringer Stortinget den gang satte opp, i dag, og er prioriteringsrekkefølgen fortsatt like aktuell?
Hva kan gjøres for å utnytte helseressursene på en best mulig måte til pasientenes beste, uavhengig av forvaltningsnivå og fylkesgrenser?"